algemene voorwaarden

1
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Slagerij Kroon : de gebruiker van de
algemene voorwaarden; Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet
handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen
Slagerij Kroon en de consument; Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met
betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 1 Wettelijk verplichte leeftijd betreffende gebruik webshop
De consument is zich ervan bewust dat hij/zij de minimale leeftijd van 18 jaar moet hebben.
Door plaatsing van een bestelling op onze webshop geeft consument aan dat hij/zij voldoet aan
deze wettelijk gestelde minimale leeftijd.
Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Slagerij
  Kroon en een consument waarop Slagerij Kroon deze voorwaarden van toepassing heeft
  verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
  afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Slagerij
  Kroon , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2
  Artikel 3 Prijzen
 4. Alle prijzen op de website van de Slagerij Kroon staan inclusief het huidig geldende BTW
  tarief.
 5. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Slagerij
  Kroon onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Slagerij Kroon heeft het recht om
  de consument, voor levering en acceptatie, te informeren over prijsfouten.
 6. De producten van Slagerij Kroon worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de
  bestelling.
 7. Indien de consument niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft Slagerij Kroon alsmede de
  consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren.
 8. Berekeningen voor verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc gaan altijd over de bedragen
  exclusief BTW.
  Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
 9. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm,
  tenzij Slagerij Kroon om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod
  afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 10. Slagerij Kroon is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding
  hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een
  offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 11. Slagerij Kroon kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de
  consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer
  gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een
  onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 12. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
  aanbod is Slagerij Kroon daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
  overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Slagerij Kroon anders aangeeft.
  3
 13. Een samengestelde prijsopgave verplicht Slagerij Kroon niet tot levering van een deel van de
  in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
  prijs.
 14. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
  Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
 15. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van Slagerij Kroon op
  internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door Slagerij
  Kroon . Bij Acceptatie ontvangt de consument een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.
 16. Slagerij Kroon is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wei bepaalde
  voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een
  bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Slagerij Kroon dit mee binnen tien (10) dagen na
  ontvangst van de bestelling.
  Artikel 6 Herroeping van de overeenkomst
 17. Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen uw order kosteloos
  annuleren.
 18. De consument is gerechtigd om de bestelling binnen 14 dagen na levering te retourneren.
  Retourzendingen dienen in de originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd
  verzonden te worden. De consument dient vooraf de retourzending te melden op Slagerij Kroon .
  Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Slagerij Kroon behoudt zich het recht om een
  gedeelte van het bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds
  zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. Onze verse producten kunnen niet geretourneerd
  worden, omdat deze snel bederven en/of verouderen.
  Als de zegel of capsule van een product is beschadigd, zal Slagerij Kroon niet overgaan tot
  terugbetaling.
  4
  Artikel 7 Levering
 19. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Slagerij Kroon .
 20. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter
  beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 21. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
  instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering
  bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Slagerij Kroon hem
  heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 22. Opgegeven levertijden van Slagerij Kroon zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook
  nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal Slagerij Kroon u dat via Email melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan
  30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht Bij overschrijding van een termijn
  dient de consument Slagerij Kroon schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd
  om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren.
 23. lndien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Slagerij Kroon de
  uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument
  de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 24. lndien Slagerij Kroon gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de
  overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Slagerij Kroon ter beschikking
  heeft gesteld.
  5
  Artikel 8 Garantie
 25. Slagerij Kroon garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
  normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 26. De onder 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor
  het gebruik in het buitenland en consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de
  overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Slagerij Kroon .
 27. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
 28. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 29. lndien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Slagerij Kroon de zaak binnen
  redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk
  is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Slagerij
  Kroon vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich
  reeds vervangen zaak aan Slagerij Kroon te retourneren en de eigendom daarover aan Slagerij
  Kroon te verschaffen.
 30. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van
  onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
  Slagerij Kroon , consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wei trachten aan te
  brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd
  is.
 31. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nietconformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is
  Slagerij Kroon in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
  6
  Artikel 9 Monsters en modellen
 32. Indien door Slagerij Kroon een model of monster is getoond of verstrekt aan consument, dan
  stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.
  Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
 33. Slagerij Kroon blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs
  volledig is voldaan.
  Artikel 11 Onderzoek, reclames
 34. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (at)levering, doch in ieder geval
  binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort consument te
  onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
  overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
  gelden.
 35. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Slagerij
  Kroon te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de
  gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wei onredelijk bezwarend is.
 36. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk
  binnen de garantietermijn te melden aan Slagerij Kroon met inachtneming van het in het vorig
  lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Slagerij Kroon gerechtigd aile
  kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in
  rekening te brengen.
 37. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument
  verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te
  retoumeren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Slagerij
  Kroon en op de wijze zoals door Slagerij Kroon aangegeven.
  7
  Artikel 12 Risico-overgang
 38. Het risico van verlies ofbeschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst
  zijn, gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk
  worden geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door consument aan te
  wijzen derden worden gebracht.
  Artikel 13 Incassokosten
 39. Is de consument in gebreke of in verzuim methet nakomen van een ofmeer van zijn
  verplichtingen, dan komen aile redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
  rekening van consument.
 40. Slagerij Kroon is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te
  dragen.
 41. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke
  incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de
  hoofdsom met een minimum van € 50,00.
 42. Indien Slagerij Kroon aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
  noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  Artikel 14 Aansprakelijkheid
 43. Indien door Slagerij Kroon geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
  Slagerij Kroon jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is
  geregeld.
 44. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt
  de aansprakelijkheid van de Slagerij Kroon beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan
  wei terugbetaling van de koopprijs.
  8
 45. Onverminderd het bovenstaande is Slagerij Kroon niet aansprakelijk indien de schade is te
  wijten aan opzet en I of grove schuld en I of verwijtbaar handelen, dan wei onoordeelkundig of
  oneigenlijk gebruik van consument.
 46. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
  schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Slagerij Kroon
  ofzijn ondergeschikten.
  Artikel 15 Overmacht
 47. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
  gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
  komt
 48. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
  de wet en jurisprudentie wordt begrepen, aile van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
  voorzien, waarop Slijterij Boorsrna geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Slagerij Kroon
  niet in staat is de verplichtingen nate komen. Werkstakingen in het bedrijfvan Slagerij Kroon
  worden daaronder begrepen.
 49. Slagerij Kroon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
  die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Slagerij Kroon zijn verbintenis had moeten
  nakomen.
 50. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
  overeenkomst opschorten. Indien deze periode Ianger duurt dan twee maanden is ieder der
  partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
  aan de andere partij.
 51. Voor zover Slagerij Kroon ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
  zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Slagerij Kroon
  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
  Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst
  9
  Artikel 16 Geschillen
 52. De rechter in de vestigingsplaats van Slagerij Kroon is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
  kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
  Niettemin heeft Slagerij Kroon het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
  bevoegde rechter.
  Artikel 17 Toepasselijk recht
 53. Op elke overeenkomst tussen Slagerij Kroon en de consument is Nederlands recht van
  toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.